Phong thủy ban thỠtỠtiên mang may mắn

2013/10/29 06:56
Bàn thá» là nÆ¡i linh thiêng nhất trong má»i gia Äình thá» hiá»n lòng thành kính của con cháu Äá»i vá»i tá» tiên, vì thế, luôn là má»t không gian quan trá»ng có ý nghÄ©a rất lá»n trong Äá»i sá»ng tinh thần của con ngÆ°á»i.

Những kiêng ká» khi Äặt bàn thá»

Theo phong thủy, nếu viá»c thá» cúng không tá»t, vá» trí bàn thá» không phù hợp sẽ ảnh hÆ°á»ng xấu Äến vận khí và sá»± may mắn của gia chủ. Do Äó, khi Äặt bàn thá», bạn phải tránh các Äiá»u kiêng kỵ sau:

  

Bàn thá» Äặt á» nÆ¡i thanh tá»nh và tôn nghiêm

- Không Äặt bàn thá» sát nhà tắm. Bá»i theo quan niá»m, tắm rá»­a là viá»c trút bỠô uế, vì vậy, nếu Äặt bàn thá» cạnh nÆ¡i này sẽ làm mất Äi không khí tôn nghiêm.

- Không Äặt bàn thá» á» lá»i Äi lại. Nếu Äặt á» lá»i Äi lại á»n ào sẽ làm mất Äi sá»± thanh tá»nh của nÆ¡i thá» cúng. NhÆ° vậy, gia Äình sẽ ít có may mắn và tài lá»c.

- Không Äặt bàn thá» nhìn ra hÆ°á»ng NgÅ© Quá»·:hÆ°á»ng Äông Bắc, hÆ°á»ng Tây Nam. (Không Äặt bàn thá» hÆ°á»ng Äông Bắc nhìn Tây Nam hoặc ngược lại).

- Không Äặt bàn thá» á» hÆ°á»ng Äông, Äông Nam nhìn hÆ°á»ng Tây.

- Không Äặt bàn thá» trên nóc tủ.

- Không lấy gá» Äã qua sá»­ dụng Äá» làm bàn thá».

- Bàn thá» Thần và Phật có thá» Äá» chung, song không nên Äá» bát hÆ°Æ¡ng sát nhau.

- Bàn thá» tá» tiên không nên Äặt á» trung tâm nhà, vì sợ hung. Thay vào Äó, bàn thá» Phật có thá» Äặt á» trung tâm nhà.

- Bàn thá» tá» tiên và bàn thá» Phật không nên Äặt Äá»i nhau trong 1 gian phòng.

- Không nên treo ảnh ngÆ°á»i quá cá» cao hÆ¡n bàn thá»

Bàn thá» phải luôn sạch sẽ và thÆ°á»ng xuyên thắp nhang. Äiá»u này Äặc biá»t quan trá»ng nếu bàn thá» hÆ°á»ng trá»±c tiếp ra cá»­a chính. Tượng thần thánh hoặc vật thá» thiêng liêng phải Äặt trên bàn ká» cao. Äèn trên bàn thá» luôn bật sáng Äá» thu hút nÄng lượng dÆ°Æ¡ng.

VỠtrí lập phòng thỠ- tủ thỠhợp phong thủy

  

Từ tâm thức Äến cách thức bài trí nhà cá»­a, ngÆ°á»i phÆ°Æ¡ng Äông nói chung và ngÆ°á»i Viá»t Nam nói riêng luôn Äặt nÆ¡i thá» cúng tại vá» trí trang trá»ng nhất.Trong nhà á» dân gian, bàn thá» cá» Äá»nh tại Trung Cung (khu vá»±c trung tâm của nhà). BÆ°á»c vào cá»­a chính có thá» gặp bàn thá» và bá» bàn ghế tiếp khách, là má»t xếp Äặt quen thuá»c, hài hòa vá»i cấu trúc không gian nhà á» truyá»n thá»ng vá»n có hàng hiên và sân vÆ°á»n bao bá»c chung quanh.

Trong phong thủy, bàn thá» cần phải "tá»a cát hÆ°á»ng cát" tức là nằm á» vá» trí tá»t và nhìn ra hÆ°á»ng tá»t so vá»i tuá»i của gia chủ. Phía sau bàn thá» cần phải là tÆ°á»ng vững chãi, không Äược dá»±a vào tÆ°á»ng kính hoặc cá»­a sá»... Viá»c Äặt bàn thá» Äá»i diá»n cá»­a ra vào nếu thá»a mãn vá» phÆ°Æ¡ng vá» và hÆ°á»ng thì là má»t cách bá» trí tá»t vá» phong thủy.

Trong giải pháp thiết kế kiến trúc dành cho những cÄn nhà phá» hiá»n nay, kiến trúc sÆ° thÆ°á»ng bá» trí bàn thá» Äặt trong má»t phòng riêng, tầng trên cùng của ngôi nhà (tầng trên cùng thÆ°á»ng là tầng thượng - tầng tum gá»m: phòng thá», phòng giặt + sân phÆ¡i). Vá» trí này không chá» mang Äến sá»± trang nghiêm, kín Äáo, tÄ©nh lặng⦠mà còn thuận tiá»n cho viá»c cúng ngoài trá»i, hóa vàng mã trên sân thượng.

Dù là nhà á» truyá»n thá»ng hay hiá»n Äại, bàn thá» cÅ©ng luôn phải Äảm bảo Äược Äặt tại vá» trí cao, phía trên bàn thá» là nóc nhà và bầu trá»i, không bá» các không gian sinh hoạt khác Äè lên⦠Äá» khi cúng bái, con cháu trong nhà tá» Äược sá»± ngưỡng vá»ng thành kính của mình vá»i ông bà tá» tiên.

Äá»i vá»i bàn thá» thần tài và ông Äá»a, nên Äặt ngay tại lá»i vào chính và á» dÆ°á»i Äất vì viá»c thắp nhang, nhất là nhang thÆ¡m, có tác dụng xua Äuá»i không khí ẩm Æ°á»t, côn trùng vào buá»i sáng sá»m hoặc chiá»u tá»i (là khoảng thá»i gian chuyá»n tiếp Ãm DÆ°Æ¡ng, ánh sáng nhá nhem, vi khuẩn nhiá»u và ÄỠẩm tÄng), Äá»ng thá»i theo tín ngưỡng dân gian thì làm nhÆ° nhÆ° vậy sẽ ânghinh tiếp thần tàiâ Äược trá»±c tiếp hÆ¡n.

Bàn thá» Thiên hầu nhÆ° Äá» lá» thiên hoàn toàn, có thá» ÄÆ¡n giản là má»t bá» Äá, Äến cầu kỳ hÆ¡n là má»t trang thá» có mái. Sân thượng hoặc ban công trÆ°á»c là nÆ¡i phù hợp Äặt bàn Thiên, cÅ©ng là má»t Äiá»m thắp nhang Äá» xua Äuá»i âm khí, tạo thêm nét ấm áp cho sinh hoạt trong ngôi nhà Viá»t.

Thiết kế tủ thỠ- bàn thỠphù hợp

Trong phòng thá», há» thá»ng tủ - bàn thá» phải có quy mô và hình thức tÆ°Æ¡ng xứng Äá» tạo nên sá»± trang nghiêm cho không gian Äặc biá»t này.

Kích thÆ°á»c tủ thá» không nên quá to gây cảm giác hoành tráng nhÆ°ng cÅ©ng không nên âlá»t thá»mâ, nhá» bé trong phòng. Nếu bàn thá» Äược Äặt tại các không gian khác nhÆ° phòng sinh hoạt chung, phòng khách⦠thì tủ thá» cần Äược thiết kế phù hợp vá» tá» lá» vá»i kích thÆ°á»c phòng và tÆ°Æ¡ng quan vá»i các Äá» ná»i thất khác.

  

Má»t góc thá» cúng trang trá»ng mang hÆ¡i hÆ°á»ng truyá»n thá»ng

á» những không gian này, tủ, bàn thá» nên Äược thiết kế ÄÆ¡n giản, tránh cầu kỳ lạc lõng hay gây cảm giác nặng ná» e sợ. Bàn thá» phải tạo Äược sá»± tôn nghiêm nhÆ°ng vẫn phải mang lại cảm giác gần gÅ©i vá»i các thành viên trong gia Äình và các sinh hoạt chung khác.

Vật liá»u và màu sắc của tủ - bàn thá» cúng cÅ©ng phải phù hợp, nên sá»­ dụng các màu trầm, tá»t nhất là màu gá» nâu sậm. Các chi tiết kiến trúc - ná»i thất (lát sàn, trần, chiếu sángâ¦), các vật dụng, Äá» thá» (bát nhang, Äèn nến, lá» hoaâ¦) nên bày theo lá»i cân Äá»i.

á» các cÄn há» chung cÆ°, trong trÆ°á»ng hợp tủ thá» Äá» á» phòng chức nÄng nào Äó hay không gian chung, thì có thá» dùng hình thức tủ thá» kết hợp vá»i tủ trang trí, tủ ngÄn phòng, tủ bày Äá» lÆ°u niá»mâ¦

Má»t sá» Äiá»u cần lÆ°u ý trong phong thủy phòng thá»

Khi thiết kế hay bài trí, sắp Äặt cho không gian thá» cúng bạn phải lÆ°u ý tránh Äặt bàn thá» gần luá»ng hút gió mạnh, gây âÄá»ngâ và có thá» thá»i tàn lá»­a nhang ra chá» khác gây cháy. Mặt bàn thá» nên Äặt má»t tấm kính Äá» Äảm bảo an toàn tránh lá»­a bén. Tuyá»t Äá»i không Äược Äặt bàn thá» bên dÆ°á»i phòng vá» sinh, phòng trẻ em chÆ¡i Äùa⦠làm giảm tính tôn nghiêm.

  

Không gian Äặt bàn thá» phải Äủ thông thoáng. Không nên Äặt bàn thá» cao quá gây khó khÄn cho viá»c thá» cúng, cÅ©ng không nên Äặt thấp quá thiếu trang nghiêm. Trong các trÆ°á»ng hợp bàn thá» treo hay tủ thá» cao, phải Äảm bảo khoảng cách tá»i trần không quá gần, tránh quẩn khói và gây ám vàng trần. Äá» khắc phục trÆ°á»ng hợp này, bạn có thá» gắn má»t tấm kính phía trên trần.

Ãnh sáng trong phòng thá» và trên bàn thá» không nên sá»­ dụng ánh sáng trắng mà nên sá»­ dụng ánh sáng vàng, có cảm giác ấm cúng; nguá»n sáng gián tiếp, tránh gây chói. Bạn có thá» dùng Äèn hắt tÆ°á»ng, những bóng Äèn nhót, Äèn thá»â¦ Bá» trí chiếu sáng nên ÄÄng Äá»i theo 2 bên bàn thá»; kiá»u dáng, chất liá»u của Äèn cÅ©ng cần phù hợp vá»i tủ thá» và không gian chung, tránh quá màu mè, lòe loẹtâ¦

(Theo Xzone)
Tags:

Bài viết mới nhất

Từ khóa

Äá» gá» ná»i thất, bàn Än Äẹp, bàn giám Äá»c, bàn nhân viên, bàn trà, bàn trang Äiá»m, cánh cá»­a gá», cầu thang Äẹp, cầu thang gá», do go noi that, giÆ°á»ng ngủ Äẹp, ká» tivi gá», mẫu cá»­a gá» Äẹp, ná»i thất phòng khách, ná»i thất phòng ngủ, ná»i thất vÄn phòng, sàn gá» tá»± nhiên, siêu thá» ná»i thất, táp Äầu giÆ°á»ng, tủ bếp Äẹp, tủ há» sÆ¡, tủ quần áo gá», thiết kế ná»i thất, thiết kế biá»t thÆ°, thiết kế nhà á», thiết kế quán cafe, thiết kế trung cÆ°, thiết kế vÄn phòng, , không gian nhà Äẹp, khong gian nha dep, nhà Äẹp, mẫu thiết kế, mẫu thiết kế nhà Äẹp, mau thiet ke nha dep, thiết kế nhà, thiết kế nhà nhá», thiet ke nha nho, Äá» gá», bàn nghế vÄn phòng, ban nghe van phong, do go, giÆ°á»ng gá» xoan Äào, giuong go xoan dao, kê tivi, ná»i thất, noi that, sàn gá», tủ gá» xoan Äào, tu go xoan dao, mâu phòng ngủ, mẫu phòng ngủ Äẹp, mau phong ngu dep, phòng ngủ Äẹp, mẫu nhà Äẹp, mẫu nhà Äẹp 2 tầng, mau nha dep 2 tang, nhà Äẹp 2 tầng, bếp Äẹp, bep dep, nhà bếp Äẹp, nha bep dep, mẫu nhà cấp 4 Äẹp, mau nha cap 4 dep, thiết kế nhà á»ng Äẹp, thiet ke nha ong dep, nhà Äẹp viá»t nam, nha dep viet nam, 8 bí quyết phong thủy cho nhà bạn, Phong thủy vá»i kiến trúc nhà, Cách phân biá»t gá», Khách hàng, Má» Trì, Từ Liêm, Công trình nhà chá» Liên Golden Palace, Công trình Äã hoàn thiá»n nhà cô Thu Ecopark, Công trình nhà anh Hoan á» Hoàng Công Chất, anh Khánh á» Royal city, anh CÆ°á»ng khu Äô thá» Äại Thanh, anh Thắng Tây Há», anh Tuấn á» VÄn Cao, Bảng báo giá, thi công Äá» gá», Báo giá, tuyá»n dụng, viá»c làm, ná»i thất liên hà, tủ bếp, tủ bếp Äẹp Hà Ná»i, tủ bếp Äẹp chữ L, tủ bếp Äẹp acrylic, tủ quần áo gá» sá»i, tủ quần áo gá» công nghiá»p, tủ quần áo gỠép giá rẻ, giÆ°á»ng ngủ Äẹp hà ná»i, giÆ°á»ng ngủ Äẹp bằng gá», giÆ°á»ng ngủ Äẹp cá» Äiá»n, tủ bếp Äẹp chữ l, tủ bếp Äẹp Acrylic, tủ quần áo Äẹp, tủ bếp Äẹp tại hà ná»i, tủ bếp chữ L