Cách hóa giải nhà không hợp phong thủy

2013/03/15 00:59
DÆ°á»i Äây là những Äiá»u cấm kỵ và những biá»n pháp hóa giải khi bạn mua phải cÄn nhà không hợp phong thủy

Nhà á» là má»t vấn Äá» quan trá»ng liên quan Äến Äá»i sá»ng của chúng ta, má»t cÄn nhà tá»t vá» mặt phong thủy Äảm bảo cho gia Äình Äược êm ấm hạnh phúc, tiá»n bạc làm ra tích lÅ©y Äược, con cái ngoan hiá»n hiếu thảo. Trái lại má»t cÄn nhà có khuyết Äiá»m vá» phong thủy thÆ°á»ng mang lại nhiá»u trá» ngại và bất á»n trong cuá»c sá»ng. Khi mua nhà hay thuê nhà ai ai cÅ©ng mong muá»n có Äược má»t cÄn nhà hoàn chá»nh vá» phong thủy.

Thế nhÆ°ng trên thá»±c tế hiếm khi các bạn có Äược cÆ¡ há»i Äó bá»i nhiá»u yếu tá» sau:

⢠CÄn nhà hợp vá»i chủ cÅ© khác tuá»i tác của mình nên vấn Äá» phong thủy cÅ©ng có phần sai biá»t.

⢠Sá»± thiết kế của cÄn nhà không phù hợp vá»i nhu cầu hạnh phúc của gia Äình trong má»i giai Äoạn cuá»c Äá»i.

Vì thế, khi vào á» má»t cÄn nhà chúng ta phải biết rõ khuyết Äiá»m của cÄn nhà và thuật phong thủy có tác dụng Äiá»u chá»nh hay hóa giải những khuyết Äiá»m ká» trên Äá» cuá»c sá»ng ngày càng tÆ°Æ¡i Äẹp hÆ¡n.

PhÆ°Æ¡ng cách hóa giải cÅ©ng có rất nhiá»u và Äa dạng phong phú. Tuy nhiên, chá»n lá»±a phÆ°Æ¡ng cách hóa giải phù hợp vá»i mức ÄỠảnh hÆ°á»ng xấu Äá» không gây ra những ảnh hÆ°á»ng phụ khác Äó là Äiá»u nên thận trá»ng. Và Äá» hóa giải phong thủy của má»t cÄn nhà cần phải nghiên cứu từng bÆ°á»c má»t.

1. Nghiên cứu toàn bá» khuyết Äiá»m cÄn nhà

Ãây là bÆ°á»c Äầu tiên cÅ©ng là bÆ°á»c quan trá»ng nhất quyết Äá»nh thành công hay thất bại trong viá»c hóa giải. Nếu công viá»c này làm không hiá»u quả hay thiếu sót thì viá»c hóa giải chá» ná»­a vá»i không Äạt Äược kết quả mong muá»n.

Nhiá»u ngÆ°á»i cho rằng gia chủ có má»t cÄn nhà hợp hÆ°á»ng là tá»t Äủ rá»i, không cần quan tâm Äến những Äiá»u khác. Ãây là má»t suy nghÄ© sai lầm bá»i má»t cÄn nhà tá»t phải há»i Äủ và hài hòa tất cả yếu tá» phong thủy trong cÄn nhà chứ không chá» riêng phÆ°Æ¡ng hÆ°á»ng là Äủ. Ví dụ má»t cÄn nhà Äúng hÆ°á»ng nhÆ°ng tá»a tạc trên má»t mảnh Äất tam giác hay là á» trong nhà có bếp lò, nhà cầu, cầu thang nằm ngay giữa nhà thì cÅ©ng không tá»t.

Tóm lại có rất nhiá»u Äiá»u cần phải quan tâm Äến khi muá»n biết má»t cÄn nhà hợp phong thủy hay không. Khi xét phong thủy má»t cÄn nhà là phải tá»ng hợp tất cả các yếu tá» trong và ngoài cÄn nhà chứ không nên dá»±a vào má»t vài Äặc Äiá»m nào Äó mà bá» quên Äặc Äiá»m khác.

Nhận biết hết tất cả khuyết Äiá»m của cÄn nhà là má»t Äiá»u cần thiết, vì có nhÆ° vậy chúng ta má»i có thá» hóa giải triá»t Äá» những ảnh hÆ°á»ng xấu Äá»i vá»i cÄn nhà. Có thá» tạm phân loại các khuyết Äiá»m vá» phong thủy nhÆ° sau:

⢠Ãm dÆ°Æ¡ng: Má»t cÄn nhà gặp khuyết Äiá»m vỠâm dÆ°Æ¡ng thÆ°á»ng rÆ¡i vào trÆ°á»ng hợp cô dÆ°Æ¡ng hay cô âm. TrÆ°á»ng hợp cô dÆ°Æ¡ng (hay dÆ°Æ¡ng thá»nh) nhÆ° sáng quá, chói lòa, màu sắc rá»±c rỡ, á»n ào, náo nhiá»t. Hay cô âm (hay âm thá»nh) nhÆ° u tá»i, thiếu ánh sáng, trá»ng vắng, thiếu sinh khí, màu sắc ảm Äạm, âm u, ẩm má»c bẩn thá»u mang nhiá»u âm khí Äá»u không tá»t cho gia chủ, ảnh hÆ°á»ng Äến hạnh phúc vợ chá»ng.

⢠NgÅ© hành: Má»t cÄn nhà phạm khuyết Äiá»m vá» ngÅ© hành thÆ°á»ng do viá»c bá» trí phòng á»c hay trang trí không thích hợp nhÆ° là phá»i trí màu sắc, bông hoa, cây cá», bàn thá», bếp, bá»n cá, lò sÆ°á»i không Äúng phÆ°Æ¡ng vá». Nếu có sá»± xung khắc thÆ°á»ng mang lại sá»± xung Äá»t bất hòa trong cuá»c sá»ng.

⢠Hình thá» nhà và Äất: Do khuyết Äiá»m của thế Äất không bằng phẳng, hình dáng khuyết tật, nhà cá»­a xây dá»±ng mất cân Äá»i, các cung vá» bát quái bá» lá»i lõm.

⢠Phòng á»c: Sá»± bá» trí phòng á»c trong cÄn nhà Äược hài hòa thuận vá» là Äiá»u tá»t Äẹp. Những trÆ°á»ng hợp nhÆ° cá»­a phòng ngủ trá»±c diá»n vá»i phòng tắm; phòng ngủ nằm ngay trên bếp, bàn thá»; cầu thang trá» ra cá»­a, phòng tắm nằm ngay trên, phía trÆ°á»c cá»­a chính; cầu thang Äá» ra cá»­a; ba cá»­a nhà thông thÆ°Æ¡ng; nhà hay phòng có hai lá»i rẽ; ná»n nhà cao thấp hay khuyết góc...Äá»u gây ra những ảnh hÆ°á»ng không tá»t cho gia chủ.

⢠Những tác hại xấu do bên ngoài nhÆ° ngã ba Äâm vào, cá»t Äèn, cây cá» thụ, biá»n báo, Äá» dá»c, ao há» sông rạch, núi Äá»i cản trá».

⢠Những tác hại xấu từ bên trong: ThÆ°á»ng do sá»± bài trí không Äúng phÆ°Æ¡ng cách nhÆ° là kê bàn, ghế, tủ, góc nhà tạo nhiá»u cạnh Äâm vào cá»­a chính, phòng ngủ, xà nhà chắn ngang Äầu⦠Những yếu tá» xấu này thÆ°á»ng ảnh hÆ°á»ng Äến sức khá»e của những ngÆ°á»i sá»ng trong nhà.

2. Nhu cầu hạnh phúc của gia Äình

Ãây là bÆ°á»c thứ hai cÅ©ng không kém phần quan trá»ng. Cần biết Äâu là nhu cầu hạnh phúc của gia Äình trong Äại vận hiá»n tại thì má»i có thá» Äá» ra những biá»n pháp hóa giải hữu hiá»u.

⢠Vá»i gia Äình của ngÆ°á»i lá»n tuá»i, nhu cầu hạnh phúc chính yếu nhất là sức khá»e và tuá»i thá». Nếu muá»n hóa giải khuyết Äiá»m cÄn nhà thì phải chá»n lá»±a những biá»u tượng mang tính hòa hợp tÆ°Æ¡i vui nhÆ°ng trầm mặc nhÆ° rùa, há» lô, sáo trúc, tùng, tượng ngÆ° tiá»u canh Äá»c Äá» bài trí trong nhà.

⢠Trái lại, vợ chá»ng son trẻ không muá»n bá» quấy nhiá»u hạnh phúc có thá» hóa giải phong thủy bằng những biá»u tượng mang thá» loại mạnh mẽ hÆ¡n nhÆ° thú dữ, xÆ°Æ¡ng rá»ng, thanh kiếm, mÅ©i tên sắc, súng Äại bác.

⢠TrÆ°á»ng hợp vợ chá»ng gay cấn, xung Äá»t mong muá»n có hạnh phúc thì nên chá»n những biá»u tượng phong thủy nhÆ° Long Phụng hòa minh, Äôi chim tá»a cánh, bông hoa mang màu sắc tÆ°Æ¡i mát và thích hợp vá»i ngÅ© hành của hai ngÆ°á»i.

Nếu cÄn nhà xấu Äá»i vá»i ngÆ°á»i lá»n tuá»i mà dùng các biá»u tượng nhÆ° thú dữ, hay vật dụng hung hãn, chẳng những không có tác dụng tá»t lại còn gây thêm áp lá»±c nặng ná» hay tạo thêm cảm giác lo ngại cho ngÆ°á»i lá»n tuá»i. Chúng ta có thá» phân loại nhu cầu hạnh phúc của gia Äình bao gá»m các nhóm yếu tá» sau:

1. Tiá»n tài

2. Hạnh phúc

3. Sức khá»e - tuá»i thá»

4. Con cái

Do Äó, cần tùy theo nhu cầu hạnh phúc của gia Äình mình mà lá»±a chá»n những biá»u tượng hóa giải thích hợp.
 

(Theo Xzone)
Tags:

Bài viết mới nhất

Từ khóa

Äá» gá» ná»i thất, bàn Än Äẹp, bàn giám Äá»c, bàn nhân viên, bàn trà, bàn trang Äiá»m, cánh cá»­a gá», cầu thang Äẹp, cầu thang gá», do go noi that, giÆ°á»ng ngủ Äẹp, ká» tivi gá», mẫu cá»­a gá» Äẹp, ná»i thất phòng khách, ná»i thất phòng ngủ, ná»i thất vÄn phòng, sàn gá» tá»± nhiên, siêu thá» ná»i thất, táp Äầu giÆ°á»ng, tủ bếp Äẹp, tủ há» sÆ¡, tủ quần áo gá», thiết kế ná»i thất, thiết kế biá»t thÆ°, thiết kế nhà á», thiết kế quán cafe, thiết kế trung cÆ°, thiết kế vÄn phòng, , không gian nhà Äẹp, khong gian nha dep, nhà Äẹp, mẫu thiết kế, mẫu thiết kế nhà Äẹp, mau thiet ke nha dep, thiết kế nhà, thiết kế nhà nhá», thiet ke nha nho, Äá» gá», bàn nghế vÄn phòng, ban nghe van phong, do go, giÆ°á»ng gá» xoan Äào, giuong go xoan dao, kê tivi, ná»i thất, noi that, sàn gá», tủ gá» xoan Äào, tu go xoan dao, mâu phòng ngủ, mẫu phòng ngủ Äẹp, mau phong ngu dep, phòng ngủ Äẹp, mẫu nhà Äẹp, mẫu nhà Äẹp 2 tầng, mau nha dep 2 tang, nhà Äẹp 2 tầng, bếp Äẹp, bep dep, nhà bếp Äẹp, nha bep dep, mẫu nhà cấp 4 Äẹp, mau nha cap 4 dep, thiết kế nhà á»ng Äẹp, thiet ke nha ong dep, nhà Äẹp viá»t nam, nha dep viet nam, 8 bí quyết phong thủy cho nhà bạn, Phong thủy vá»i kiến trúc nhà, Cách phân biá»t gá», Khách hàng, Má» Trì, Từ Liêm, Công trình nhà chá» Liên Golden Palace, Công trình Äã hoàn thiá»n nhà cô Thu Ecopark, Công trình nhà anh Hoan á» Hoàng Công Chất, anh Khánh á» Royal city, anh CÆ°á»ng khu Äô thá» Äại Thanh, anh Thắng Tây Há», anh Tuấn á» VÄn Cao, Bảng báo giá, thi công Äá» gá», Báo giá, tuyá»n dụng, viá»c làm, ná»i thất liên hà, tủ bếp, tủ bếp Äẹp Hà Ná»i, tủ bếp Äẹp chữ L, tủ bếp Äẹp acrylic, tủ quần áo gá» sá»i, tủ quần áo gá» công nghiá»p, tủ quần áo gỠép giá rẻ, giÆ°á»ng ngủ Äẹp hà ná»i, giÆ°á»ng ngủ Äẹp bằng gá», giÆ°á»ng ngủ Äẹp cá» Äiá»n, tủ bếp Äẹp chữ l, tủ bếp Äẹp Acrylic, tủ quần áo Äẹp, tủ bếp Äẹp tại hà ná»i, tủ bếp chữ L